Stadgar

Stadgar för KFUM/K scoutkår, antagna 1:a gången på höststämma 2018-01-15

§1 Allmänt

Kårens namn förkortas till KFUMs scoutkår Västerås, i detta dokument enbart scoutkåren.
Scoutkåren är en ideell förening med scoutverksamhet i Västerås ansluten till KFUM Sverige och Scouterna. Scoutkårens verksamhet bedrivs av styrelse och ledare som verkar i överensstämmelse med KFUM Sveriges ändamål och Scouternas grundprinciper.

§2 Medlemskap

Medlemskap i scoutkåren beviljas av scoutkårens styrelse eller den styrelsen utser.
För medlemskap fordras
– att sökande lämnar in en ansökan.
– en ny scout får prova på tre gånger innan ansökan måste lämnas in
– en sökande som inte har fyllt 15 år skall ha målsmans medgivande.
– att man betalar medlemsavgift.
Medlemskap innebär
– att medlemmen accepterar man Scouternas grundprinciper
– att föreningen får databehandla medlemmens personuppgifter.
Medlemskapet upphör om
– medlemmen begär sitt utträde;
– medlemmen låter bli att betala medlemsavgift;
– medlemmen utesluts.
– beslutas av scoutkårens styrelse
– anmälas till Scouternas styrelse
– kan överklagas till Scouternas styrelse

§3 Scoutkårens ledning och organisation

Scoutkårens högsta beslutande organ är kårstämman. Kårstyrelsen leder kårens verksamhet i enlighet med kårstämmans beslut. Scoutverksamheten bedrivs som scoutpatruller och scoutavdelningar vilka kan anta egna stadgar. Dessa måste godkännas av kårstyrelsen.

§4 Kårstämma

 1. Ordinarie kårstämma hålls i före april månads utgång varje år. Höstmöte hålls i november månad varje år. Extra kårstämma hålls då kårstyrelsen eller minst hälften av de röstberättigade så begär.
 2. Kallelse till kårstämmor utfärdas av kårstyrelsen senast tre veckor före mötet och skall åtföljas av föredragningslista.
 3. Samtliga medlemmar i scoutkåren har närvarorätt och yttranderätt.
 4. För utövande av rösträtt och fattande av beslut i kårstämman gäller
  – att varje medlem har en röst;
  – att rösträtt inte får utövas genom ombud;
  – att beslut fattas genom öppen omröstning, men att val, om någon röstberättigad begär det, förrättas genom sluten omröstning;
  – att som kårstämmans beslut gäller den mening som stöds av de flesta röstande;
  – att vid lika röstetal den mening gäller som stöds av mötesordföranden, utom vid val, då lotten avgör.
 5. Vid ordinarie kårstämman skall följande ärenden förekomma:
  1. Val av mötesordförande;
  2. Val av mötessekreterare;
  3. Justering av röstlängden;
  4. Val av två protokolljusterare som även är rösträknare;
  5. Fråga om kårstämman behörigen har sammankallats;
  6. Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkningen, balansräkningen samt revisionsberättelsen avseende närmast föregående verksamhetsår;
  7. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningen samt om beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för det närmast föregående verksamhetsåret;
  8. Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  9. Behandling av motioner och propositioner till kårstämman, som medlem minst två veckor före årsmötet insänt till kårstyrelsen;
  10. Val av kårordförande och kassör för en tid av ett år;
  11. Val av hälften av övriga ledamöter i kårstyrelsen för en tid av två år;
  12. Val av en revisor för en tid av ett år. Revisorn skall vara myndig;
  13. Val av valberedning
  14. Mötets avslutande
 6. Vid höstmötet skall följande ärenden förekomma:
  1. Val av mötesordförande;
  2. Val av mötessekreterare;
  3. Justering av röstlängden;
  4. Val av två protokolljusterare som även är rösträknare;
  5. Fråga om kårstämman behörigen har sammankallats;
  6. Behandling av motioner och propositioner till kårstämman, som medlem minst två veckor före årsmötet insänt till kårstyrelsen.;
  7. Verksamhetsplan för det närmast följande verksamhetsåret;
  8. Budget och medlemsavgift. Utgiftsposter i budgeten skall ha koppling till kårens uppgift enligt §1, nämligen att bedriva scoutverksamhet.;
  9. Mötets avslutande

§5 Kårstyrelsen

 1. Styrelsemedlemmar Alla i medlemmar i kårstyrelsen skall vara myndiga och ha varit medlemmar i minst ett år.
 2. Sammansättning Kårstyrelsen består av kårordförande, kassör samt minst tre övriga ledamöter.
 3. Beslutsförhet Kårstyrelsen är beslutför när minst hälften av dess ledamöter är närvarande. Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst. Beslut kan även fattas via mail genom enkel majoritet och utslagsröst för ordförande. Beslut via mail dokumenteras i nästkommande sammanträdesprotokoll.
 4. Sammanträden Kårstyrelsen sammanträder vid behov efter kallelse av kårordförande. Sammanträde ska alltid hållas om minst hälften av ledamöterna begär det. Kårstyrelsens sammanträden skall protokollföras och justeras av mötesordförande samt ytterligare en ledamot.
 5. Uppgift Kårstyrelsen skall upprätta verksamhetsberättelse och bokslut. Verksamhetsberättelse och bokslut med resultat- och balansräkning ska vara tillgängliga för revisorerna före kårstämman.

§6 Firmateckning

Rätt att företräda scoutkåren och teckna dess firma har ordförande och kassör var för sig. Kårstyrelsen kan utse flera personer till firmatecknare. Firmatecknaren skall ha fyllt 18 år.

§7 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgars §1 till §4 kräver enkel majoritet vid två på varandra följande kårstämmor, varav minst en skall vara en ordinarie kårstämma.
Ändring av dessa stadgars §5 Kårstyrelsen, §6 Firmateckning, §7 Stadgeändring och §8 Upplösning av scoutkår kräver 3/4 majoritet vid två på varandra följande ordinarie kårstämmor med minst ett års mellanrum.
Förslag om stadgeändring skall delges de kallade minst två veckor före kårstämman.
Beslut av ändring i stadgan ska meddelas Scouternas styrelse.

§8 Upplösning av scoutkår

Upplösning av scoutkåren kräver beslut med minst ¾ majoritet vid två på varandra följande ordinarie kårstämmor med minst ett års mellanrum.
Fråga om upplösning skall finnas med i kallelserna till kårstämman.
Upplösningens första fas är att göra kåren vilande. Detta skall anmälas till Scoutdistriktet.
En vilande scoutkår ska ha minst tre medlemmar registrerade. Scoutdistriktet utser en förvaltare, som inför distriktsstyrelsen ansvarar för scoutkårens förvaltning. Förvaltaren fullgör de uppgifter som normalt åligger kårstämman och kårstyrelsen. Förvaltningen ska årligen revideras genom distriktets försorg.
Om scoutkåren inte återupptagit sin verksamhet inom fem år från det förvaltare förordnades, så bildas av kårmedlemmar en stiftelse, som har till uppgift att med bidrag stödja scoutverksamhet. Om sådan stiftelse ej kan bildas upplöses kåren. Före upplösning skall förvaltaren underrätta samtliga registrerade medlemmar och Scouternas styrelse.
Då kårens upplösts skall dess egendom tillfalla Scoutdistriktet.

Ladda ner